НЕЛИНЕЙНИ

НЕЛИНЕЙНИ

Услуги по заявка

Издателска къща Марица ЕООД ЕИК 115350662
Държава България
Телефон 0878777407
е-mail kdonev@marica.bg
Адрес на управление гр. Пловдив 4000, р-н Централен, бул. Христо Ботев № 27А
Органи на управление Управител - Янко Янев
Едноличен собственик на капитала ПРЕСГРУПА УТРО - ЕООД, ЕИК 117017845

Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, б. „а“, подточка „аа“ от ДР на ЗРТ

Услуги по заявка Подкаст
Параметри Предоставяне на достъп до аудио-визуално съдържание, при поискване от потребителите, което е достъпно на уеб сайта на доставчика с адрес www.marica.bg. Съдържанието включва разговори с личности от света на спорта, културно-обществения и светския живот.

Териториален обхват национален
Дата на стартиране 11.11.2023 г.