НЕЛИНЕЙНИ

НЕЛИНЕЙНИ

Услуги по заявка

С-ФАКТОРБГ ЕООД ЕИК 202104455
Държава България
Телефон 0887333776
е-mail stoyan@faktor.bg
Адрес на управление гр. София 1612, р-н Красно село, ул. Ворино № 22, ет. 2, ап. 3
Органи на управление Стоян Стойков Стоянов
Едноличен собственик на капитала Стоян Стойков Стоянов
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, б. „а“, подточка „аа“ от ДР на ЗРТ

Услуги по заявка Подкаст
Параметри Услуга под редакционната отговорност на С-ФАКТОРБГ ЕООД, предоставяща, при поискване от потребителите, достъп до аудио-визуално съдържание (подкаст): коментарно-аналитични материали, интервюта с различни гости по актуални теми и събития от политическия и обществения живот на страната. Достъпът се осъществява на адрес: https://faktor.bg/.

Териториален обхват неограничен

Дата на стартиране 13.07.2023 г.