НЕЛИНЕЙНИ

НЕЛИНЕЙНИ

Услуги по заявка

АРЕСИНА ЕООД ЕИК 206863769
Държава България
Телефон 0877773546
е-mail juris@arecina.com
Адрес на управление гр. Пловдив 4000, ул. Михаил Такев № 39
Органи на управление Управител - Юрис Гулбис

Едноличен собственик на капитала Юрис Гулбис

Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, б. „а“, подточка „аа“ от ДР на ЗРТ

Услуги по заявка Видео по поръчка
Параметри Предоставяне на достъп до видеоклипове и документални филми при поискване на потребител. Съдържанието е достъпно на адрес www.arecina.bg

Териториален обхват национален
Дата на стартиране 27.07.2023 г.