НЕЛИНЕЙНИ

НЕЛИНЕЙНИ

Услуги по заявка

Фондация Алтернативи и Анализи ЕИК 205917364
Държава България
е-mail office@alternativata.bg
Адрес на управление гр. София 1505, ул. Георги Пеячевич № 45
Органи на управление Представляващ - Илиян Василев
Управителен съвет - Илиян Василев, Васко Начев и Кристина ВасилеваДействителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, б. „а“, подточка „аа“ от ДР на ЗРТ.

Услуги по заявка Видео по поръчка
Параметри услуга за гледане на видеосъдържание в избран от потребителя момент по негова лична заявка въз основа на каталог от видеосъдържание, подбран от доставчика и достъпен на неговия уебсайт www.altanalyses.org.

Териториален обхват национален
Дата на стартиране 06.07.2023 г.