НЕЛИНЕЙНИ

НЕЛИНЕЙНИ

Услуги по заявка

СЕЙФ НЮЗ ЕООД ЕИК 207225756
Държава България
Телефон 0888224585
е-mail info@safenews.bg
Адрес на управление гр. София 1700, р-н Лозенец, бул. Симеоновско шосе № 98, ап. Б9
Органи на управление Камелия Бориславова Павлова
Едноличен собственик на капитала Камелия Бориславова Павлова
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, б. "а", подточка "аа" от ДР на ЗРТ
Услуги по заявка Видео по поръчка
Параметри Услуга под редакционната отговорност на Сейф Нюз ЕООД, предоставяща 24-часов достъп до аудио-визуално съдържание при поискване от потребителите в секция „Видео“ на адрес www.safenews.bg.
Териториален обхват национален
Дата на стартиране 01.03.2023 г.